Galwadau ffôn

Mae galwadau ffôn i mewn ac allan o’r feddygfa yn cael eu recordio ar gyfer ansawdd a diogelwch.

Apwyntiadau

Ym Meddygfa Waunfawr gweithredir trefn apwyntiad gan y meddygon a'r clinigau. Gallwn weld apwyntiadau brys fel arfer o fewn 24 awr, ond mae'n bosibl y bydd oedi os gofynnwch am amser, dyddiad neu feddyg penodol.

Fe drefnwn apwyntiad brys ar unrhyw adeg, er enghraifft i ddelio â phoen yn y bol, plant â gwres uchel ayyb ond rydym yn erfyn arnoch i ffonio gyntaf fel y gellir eich gweld heb oedi mwy nag sydd raid. Gellir trefnu apwyntiad cyffredinol ymlaen llaw dros y ffôn neu trwy e-bost lle y cewch eich gweld o fewn 2-4 wythnos.

Yn anffodus, oherwydd natur ymgynghoriadau meddygol, ni allwn warantu y cedwir at yr union amser a drefnwyd.

Os oes gennych lawer o bethau i'w trafod gyda'r Meddyg ac angen apwyntiad hir, rhowch wybod i'r derbynnydd fel y gellir osgoi oedi hir i gleifion eraill.

Pan ffoniwch i drefnu apwyntiad, peidiwch â synnu os yw'r Nyrs neu'r Derbynnydd yn gofyn cwestiynau y credwch eu bod o natur bersonol neu amherthnasol. Gwneir hyn yn syml er mwyn trefnu'r apwyntiad rhydd cyntaf sydd ar gael, neu apwyntiad pryd y gall y meddyg roi'r sylw mwyaf priodol i'ch gofynion arbennig chi. Weithiau mae hefyd yn gyfle i'r Nyrs eich cynghori, neu dawelu eich pryderon wrth i chi aros i weld y Meddyg. Mae'n digwydd yn arbennig os yw'r Feddygfa'n llawn.

Ymweliadau cartref

Os dymunwch ymweliad cartref am fod y claf yn methu â dod i'r Feddygfa oherwydd ei salwch, a fyddech mor garedig â ffonio cyn 10 o'r gloch y bore. Gofynnir i chi ddweud beth yw'r prif symptomau, a gallwch drafod y mater gyda'r meddyg neu'r nyrs. Mae'r drefn hon yn sicrhau bod y Feddygfa'n rhedeg yn esmwyth gan roi sylw i'r materion brys yn gyntaf. Os ffoniwch yn hwyr, efallai na ellir dod i weld y claf tan y diwrnod canlynol oherwydd na fynnwn darfu ar drefniadau'r Feddygfa na'r Clinigau, gan achosi problemau i'r rhai a drefnodd apwyntiad. Ymdrinnir â galwadau brys yn y ffordd arferol, sef trwy bwyso a mesur eu blaenoriaeth ac ymateb yn ôl yr angen. Mae holl staff y dderbynfa yn gyfarwydd â'r trefniadau hyn a gallent eich cynghori ynglŷn â'r ffordd orau ymlaen.

Cyfleusterau i'r anabl

Mae'r ddwy Feddygfa yn medru delio'n hwylus â gofynion yr anabl.

O flaen y drws ffrynt mae ramp, a chloch er mwyn cael cymorth. Ger y drws cefn mae canllaw y naill ochr a'r llall i'r grisiau. Mae hefyd ramp i fynd i mewn i’r fferyllfa, ynghyd â chanllaw. Lle bo angen, mae’r taflenni gwybodaeth ar gael mewn print mawr. Yn nerbynfa’r feddygfa bydd dolen glyw ar gael i rai trwm ei clyw. Os oes angen, mae modd i gleifion gael ymgynghoriad yn un o'r swyddfeydd ar y llawr gwaelod. Yn y toiled ar y llawr gwaelod mae sinc lefel-isel a chanllaw wedi eu gosod. Mae’n bosib gwneud cais am apwyntiad drwy ffonio (01286 650223), anfon llythyr neu drwy i berthynas/gynorthwywr wneud hynny ar eich rhan.

Canlyniadau profion

Gofynnir ichi ffonio neu alw yn y Feddygfa i dderbyn canlyniadau profion. Yr amser orau i ffonio yw ar ôl meddygfa'r bore neu cyn meddygfa'r nos.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y Feddygfa yn cysylltu â chi gyda chanlyniadau eich profion. Eich cyfrifoldeb chi yw ffonio neu alw heibio i holi amdanynt.

Teithio

Os ydych yn teithio dramor, cofiwch holi Nyrs y Feddygfa ynghylch unrhyw frechiadau angenrheidiol. Rhaid rhoi dau fis o rybudd i gwblhau ambell gwrs o frechiadau.

Imiwneiddio

Rhaid imiwneiddio pob oedolyn bob deng mlynedd rhag tetanws. Rydym hefyd yn cynnig brechiadau i rai mewn swyddi lle mae'r perygl heintiad yn uchel, er enghraifft yr Heddlu, nyrsys ac ati. Os credwch eich bod mewn swydd beryglus o'r fath, dylech drefnu i drafod y mater gyda Nyrs y Feddygfa.

Newid cyfeiriad neu newid eich rhif ffon

Os ydych yn symud i fyw, rhowch wybod i'r Derbynnydd cyn gynted â phosibl. Mae'n gymorth inni sicrhau bod y wybodaeth a gedwir amdanoch ar ein cyfrifiadur yn gywir, a'n bod yn anfon ein llythyrau apwyntiad i'r man cywir.

Cleifion newydd

Gofynnir i gleifion sydd eisiau cofrestru o’r newydd ddod i fewn i’r feddygfa i nôl pecyn cofrestru ac yna trefnu apwyntiad gyda Nyrs y Feddygfa i gael asesiad meddygol.

Ardal y feddygfa

Fe gofrestrir cleifion or pentrefi canlynol: Waunfawr, Llanrug, Pontrug, Rhos Isaf, Dinorwig, Bethel, Llanddeiniolen, Penisarwaun, Deiniolen, Llanberis, Nant Peris, Cwm-y-Glo, Caeathro, Betws Garmon, Rhyd-Ddu, Beddgelert, Bontnewydd, Rhostryfan, Rhosgadfan a Llanfaglan.

Cwynion neu awgrymiadau

Rydym yn ceisio rhoi gwasanaeth o safon uchel ond os oes gennych gŵyn, yna gadewch i ni wybod fel y gellir datrys pethau cyn gynted ag y bo modd. Y mae yna focs ar gyfer awgrymiadau yn yr ystafell aros.

Trafodwch unrhyw gwynion gyda'r Rheolwr Practis i ddechrau os yn bosibl. Mae taflenni ar gael yn yr ystafell aros 'Gweithio i Wella , Gwneud Cwyn' neu cysylltwch gyda'r

Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion (PALS) - Datrysiad Cynnar

Ffôn 03000 851234 ar e-bost BCU.PALS@wales.nhs.uk.

neu

Tîm Pryderon, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW.

Ffôn 03000 851234 ar e-bost BCU.Complaintsteam@wales.nhus.uk.

Plis cliciwch yma i weld copi o’n Trefn Gwynion.

Mynediad at gofnodion meddygol

O dan y GDPR (DU), mae gan bawb yr hawl i weld a chael mynediad i’r wybodaeth bersonol a gedwir amdanynt gan y feddygfa, i gael gwybod at ba ddiben y defnyddir eu data a gyda pwy y’i rhennir. Gall cleifion wneud cais unai wyneb-yn-wyneb, ar lafar neu yn ysgrifenedig (llythyr neu e-bost). Mae’n rhaid i gleifion sy’n gwneud cais brofi pwy ydynt trwy ddangos ffurf o ID a gofynnir iddynt hefyd lenwi a llofnodi ffurflen gydsynio.