Trefn yn ystod COVID-19

Gofynnwn i bawb osgoi dod i mewn i brif adeilad practis Waunfawr a Llanrug oni bai eich bod wedi siarad efo ni dros y ffôn ymlaen llaw.

Ar gyfer apwyntiadau brys, ceisiadau am ymweliadau neu gyngor, ffoniwch y practis. Fe drefnwn fod aelod o'r tîm clinigol yn eich ffonio chi'n ôl. Cynorthwywch trwy roi gwybodaeth glir i'r derbynyddion a chadarnhewch eich manylion cyswllt. Mae angen i’r staff sicrhau nad oes unrhyw un sy'n dangos symptomau'r firws yn mynychu unrhyw un o'n meddygfeydd. Mae'r galwadau ffôn felly yn cymryd mwy o amser na'r arfer. Plîs byddwch yn amyneddgar efo ni. Ar hyn o bryd mae aelodau’r tîm nyrsio yn parhau i weld cleifion sydd ag anghenion nyrsio, profion gwaed ac ati. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni bwysleisio y dylech ganslo'ch apwyntiad os ydych chi'n sâl â thymhered uchel, tagiad newydd, parhaus neu eich bod wedi colli synnwyr blasu neu arogleuo.

Os oes gennnych fwgwd neu orchudd gwyneb gwisgwch ef pan fyddwch yn dod i'r feddygfa.

Galwadau ffôn

Mae galwadau ffôn i mewn ac allan o’r feddygfa yn cael eu recordio ar gyfer ansawdd a diogelwch.

Apwyntiadau

Ym Meddygfa Waunfawr gweithredir trefn apwyntiad gan y meddygon a'r clinigau. Gallwn weld apwyntiadau brys fel arfer o fewn 24 awr, ond mae'n bosibl y bydd oedi os gofynnwch am amser, dyddiad neu feddyg penodol.

Fe drefnwn apwyntiad brys ar unrhyw adeg, er enghraifft i ddelio â phoen yn y bol, plant â gwres uchel ayyb ond rydym yn erfyn arnoch i ffonio gyntaf fel y gellir eich gweld heb oedi mwy nag sydd raid. Gellir trefnu apwyntiad cyffredinol ymlaen llaw dros y ffôn neu trwy e-bost lle y cewch eich gweld o fewn 2-4 wythnos.

Yn anffodus, oherwydd natur ymgynghoriadau meddygol, ni allwn warantu y cedwir at yr union amser a drefnwyd.

Os oes gennych lawer o bethau i'w trafod gyda'r Meddyg ac angen apwyntiad hir, rhowch wybod i'r derbynnydd fel y gellir osgoi oedi hir i gleifion eraill.

Pan ffoniwch i drefnu apwyntiad, peidiwch â synnu os yw'r Nyrs neu'r Derbynnydd yn gofyn cwestiynau y credwch eu bod o natur bersonol neu amherthnasol. Gwneir hyn yn syml er mwyn trefnu'r apwyntiad rhydd cyntaf sydd ar gael, neu apwyntiad pryd y gall y meddyg roi'r sylw mwyaf priodol i'ch gofynion arbennig chi. Weithiau mae hefyd yn gyfle i'r Nyrs eich cynghori, neu dawelu eich pryderon wrth i chi aros i weld y Meddyg. Mae'n digwydd yn arbennig os yw'r Feddygfa'n llawn.

Ymweliadau cartref

Os dymunwch ymweliad cartref am fod y claf yn methu â dod i'r Feddygfa oherwydd ei salwch, a fyddech mor garedig â ffonio cyn 10 o'r gloch y bore. Gofynnir i chi ddweud beth yw'r prif symptomau, a gallwch drafod y mater gyda'r meddyg neu'r nyrs. Mae'r drefn hon yn sicrhau bod y Feddygfa'n rhedeg yn esmwyth gan roi sylw i'r materion brys yn gyntaf. Os ffoniwch yn hwyr, efallai na ellir dod i weld y claf tan y diwrnod canlynol oherwydd na fynnwn darfu ar drefniadau'r Feddygfa na'r Clinigau, gan achosi problemau i'r rhai a drefnodd apwyntiad. Ymdrinnir â galwadau brys yn y ffordd arferol, sef trwy bwyso a mesur eu blaenoriaeth ac ymateb yn ôl yr angen. Mae holl staff y dderbynfa yn gyfarwydd â'r trefniadau hyn a gallent eich cynghori ynglŷn â'r ffordd orau ymlaen.

Cyfleusterau i'r anabl

Mae'r ddwy Feddygfa yn medru delio'n hwylus â gofynion yr anabl.

O flaen y drws ffrynt mae ramp, a chloch er mwyn cael cymorth. Ger y drws cefn mae canllaw y naill ochr a'r llall i'r grisiau. Mae hefyd ramp i fynd i mewn i’r fferyllfa, ynghyd â chanllaw. Lle bo angen, mae’r taflenni gwybodaeth ar gael mewn print mawr. Yn nerbynfa’r feddygfa bydd dolen glyw ar gael i rai trwm ei clyw. Os oes angen, mae modd i gleifion gael ymgynghoriad yn un o'r swyddfeydd ar y llawr gwaelod. Yn y toiled ar y llawr gwaelod mae sinc lefel-isel a chanllaw wedi eu gosod. Mae’n bosib gwneud cais am apwyntiad drwy ffonio (01286 650223), anfon llythyr neu drwy i berthynas/gynorthwywr wneud hynny ar eich rhan.

Canlyniadau profion

Gofynnir ichi ffonio neu alw yn y Feddygfa i dderbyn canlyniadau profion. Yr amser orau i ffonio yw ar ôl meddygfa'r bore neu cyn meddygfa'r nos.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y Feddygfa yn cysylltu â chi gyda chanlyniadau eich profion. Eich cyfrifoldeb chi yw ffonio neu alw heibio i holi amdanynt.

Teithio

Os ydych yn teithio dramor, cofiwch holi Nyrs y Feddygfa ynghylch unrhyw frechiadau angenrheidiol. Rhaid rhoi dau fis o rybudd i gwblhau ambell gwrs o frechiadau.

Imiwneiddio

Rhaid imiwneiddio pob oedolyn bob deng mlynedd rhag tetanws. Rydym hefyd yn cynnig brechiadau i rai mewn swyddi lle mae'r perygl heintiad yn uchel, er enghraifft yr Heddlu, nyrsys ac ati. Os credwch eich bod mewn swydd beryglus o'r fath, dylech drefnu i drafod y mater gyda Nyrs y Feddygfa.

Newid cyfeiriad neu newid eich rhif ffon

Os ydych yn symud i fyw, rhowch wybod i'r Derbynnydd cyn gynted â phosibl. Mae'n gymorth inni sicrhau bod y wybodaeth a gedwir amdanoch ar ein cyfrifiadur yn gywir, a'n bod yn anfon ein llythyrau apwyntiad i'r man cywir.

Cleifion newydd

Gofynnir i gleifion newydd gwblhau Holiadur Iechyd Cleifion Newydd a threfnu apwyntiad gyda Nyrs y Feddygfa i gael asesiad meddygol. Mae gennych chi'r hawl i ofyn am wasanaethau oddi wrth feddyg o'ch dewis chi yn gyffredinol neu mewn cysylltiad â chyflwr meddygol neilltuol. Gwnawn bob ymdrech i gydymffurfio â'ch cais os yw'n ymarferol bosibl.

Ardal y feddygfa

Fe gofrestrir cleifion or pentrefi canlynol: Waunfawr, Llanrug, Pontrug, Rhos Isaf, Dinorwig, Bethel, Llanddeiniolen, Penisarwaun, Deiniolen, Llanberis, Nant Peris, Cwm-y-Glo, Caeathro, Betws Garmon, Rhyd-Ddu, Beddgelert, Bontnewydd, Rhostryfan, Rhosgadfan a Llanfaglan.

Cwynion neu awgrymiadau

Rydym yn ceisio rhoi gwasanaeth o safon uchel ond os oes gennych gŵyn, yna gadewch i ni wybod fel y gellir datrys pethau cyn gynted ag y bo modd. Y mae yna focs ar gyfer awgrymiadau yn yr ystafell aros.

Trafodwch unrhyw gwynion gyda'r Rheolwr Practis i ddechrau os yn bosibl. Mae taflenni ar gael yn yr ystafell aros 'Gweithio i Wella , Gwneud Cwyn' neu cysylltwch gyda'r

Tim Pryderon,
Ysbyty Gwynedd,
Bangor,
Gwynedd. LL57 2PW.

Ffôn 01248 384194 ar e-bost concernsTeam.bcu@wales.nhs.uk.

Plis cliciwch yma i weld copi o’n Trefn Gwynion.

Mynediad at gofnodion meddygol

O dan y GDPR (DU), mae gan bawb yr hawl i weld a chael mynediad i’r wybodaeth bersonol a gedwir amdanynt gan y feddygfa, i gael gwybod at ba ddiben y defnyddir eu data a gyda pwy y’i rhennir. Gall cleifion wneud cais unai wyneb-yn-wyneb, ar lafar neu yn ysgrifenedig (llythyr neu e-bost). Mae’n rhaid i gleifion sy’n gwneud cais brofi pwy ydynt trwy ddangos ffurf o ID a gofynnir iddynt hefyd lenwi a llofnodi ffurflen gydsynio.