Cartref | Cysylltu| Gwybodaeth| Meddygon a Staff| Oriau Agor| Presgripsiwn| Clinigau +| Lleoliad|

 

[ Tudalen We Safonol ]

GWYBODAETH GYFFREDINOL

Trefnu apwyntiadau

Yn Meddygfa Waunfawr gweithredir trefn apwyntiad gan y meddygon a'r clinigau. Gellir eich gweld fel arfer o fewn 24 awr, ond mae'n bosibl y bydd oedi os gofynnwch am amser, dyddiad neu feddyg penodol. Mae hyn yn arbennig o wir ar adeg gwyliau a phenwythnosau. Fe drefnwn apwyntiad argyfwng ar unrhyw adeg, er enghraifft i ddelio â phoen yn y bol, plant â gwres uchel, pigyn clust etc. Ond rydym yn erfyn arnoch i ffonio gyntaf fel y gellir eich gweld heb oedi mwy na sydd raid.

Yn anffodus, oherwydd natur ymgynghoriadau meddygol, ni allwn warantu y cedwir at yr union amser â drefnwyd.

Apwyntiadau hir - os oes gennych lawer o bethau i'w trafod gyda'r Meddyg, rhowch wybod i'r derbynnydd fel y gellir osgoi oedi hir i gleifion eraill.


Pan ffoniwch i drefnu apwyntiad, peidiwch â synnu os yw'r Nyrs neu'r Derbynnydd yn gofyn cwestiynau y credwch eu bod o natur bersonol neu amherthnasol. Gwneir hyn yn syml er mwyn trefnu'r apwyntiad rhydd cyntaf sydd ar gael, neu apwyntiad pryd y gall y meddyg roi'r sylw mwyaf priodol i'ch gofynion arbennig chi. Weithiau mae hefyd yn gyfle i'r Nyrs eich cynghori, neu dawelu eich pryderon tra'n aros i weld y Meddyg. Mae'n digwydd yn arbennig os yw'r Feddygfa'n llawn.

Gall cleifion cofrestredig rhwng 16 a 74 oed nad ydynt wedi cael eu gweld ers tair blynedd, wneud cais i gael eu gweld.

Gall cleifion cofrestredig dros 74 oed nad ydynt wedi cael eu gweld yn ystod y deuddeng mis blaenorol, wneud cais i gael eu gweld. Pe na baech yn gallu dod i’r feddygfa i gael eich gweld oherwydd cyflwr eich iechyd, bydd modd trefnu ymweliad â’ch cartref.

Ymweliadau cartref

Os dymunwch ymweliad cartref am fod y claf yn methu dod i'r Feddygfa oherwydd ei salwch, â fyddech mor garedig â ffonio cyn 10 o'r gloch y bore. Gofynnir ichi ddweud beth yw'r prif symptomau, a gellwch drafod y mater gyda'r meddyg neu'r nyrs. Mae'r drefn hon yn sicrhau bod y Feddygfa'n rhedeg yn esmwyth gan roi sylw i'r materion brys yn gyntaf. Os ffoniwch yn hwyr, efallai na ellir dod i weld y claf tan y diwrnod canlynol oherwydd na fynnwn darfu ar drefniadau'r Feddygfa na'r Clinigau, gan achosi problemau i'r rhai a drefnodd apwyntiad. Ymdrinnir â galwadau brys yn y ffordd arferol, sef trwy bwyso a mesur eu blaenoriaeth ac ymateb yn ôl yr angen. Mae holl staff y dderbynfa yn gyfarwydd â'r trefniadau hyn a gallant eich cynghori ynglyn â'r ffordd orau ymlaen.


Cyfleusterau i'r anabl
Mae'r ddwy Feddygfa yn medru delio'n hwylus â gofynion yr anabl.

Y tu blaen i’r drws ffrynt mae ramp, a chloch er mwyn cael cymorth. Ger y drws cefn mae canllaw y naill ochr i'r grisiau. Mae hefyd ramp i fynd i mewn i’r fferyllfa, ynghyd â chanllaw.
Lle bo angen, mae’r taflenni gwybodaeth ar gael mewn print mawr. Yn nerbynfa’r feddygfa bydd dolen glyw ar gael i rai trwm ei clyw. Os oes angen, mae modd i gleifion gael ymgynghoriad yn un o'r swyddfeydd ar y llawr gwaelod. Yn y toiled ar y llawr gwaelod mae sinc lefel-isel a chanllaw wedi ei gosod. Mae’n bosib gwneud cais am apwyntiad drwy ffonio neu yrru neges testun (01286 650223), gyrru llythyr neu drwy berthynas/gynorthwywr wneud hynny ar eich rhan.

 

Canlyniadau profion
Gofynnir ichi ffonio neu alw yn y Feddygfa i dderbyn canlyniadau profion. Yr adeg orau i ffonio yw ar ôl meddygfa'r bore neu cyn meddygfa'r nos.
Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y Feddygfa yn cysylltu â chi gyda chanlyniadau eich profion. Eich cyfrifoldeb chi yw ffonio neu alw heibio i holi amdanynt.

Teithio
Os ydych yn teithio dramor, cofiwch holi Nyrs y Feddygfa ynghylch unrhyw frechiadau angenrheidiol. Rhaid rhoi dau fis o rybudd i gwblhau ambell gwrs o frechiadau.

Imiwneiddio
Rhaid imiwneiddio pob oedolyn bob deng mlynedd rhag TETANWS. Rydym hefyd yn cynnig brechiadau i rai mewn swyddi lle mar perygl haint yn uchel, er enghraifft yr Heddlu, nyrsys ac ati. Os credwch eich bod mewn swydd beryglus o'r fath, dylech drefnu i drafod y mater gyda Nyrs y Feddygfa.


Newid cyfeiriad neu newid eich rhif ffon
Os ydych yn symud i fyw, rhowch wybod i'r Derbynnydd cyn gynted â phosibl. Mae'n gymorth inni sicrhau bod y wybodaeth a gedwir amdanoch ar ein cyfrifiadur yn gywir, a'n bod yn anfon ein llythyrau apwyntiad i'r man cywir.


Cleifion newydd
Gofynnir i gleifion newydd gwblhau Holiadur Iechyd Cleifion Newydd a threfnu apwyntiad gyda Nyrs y Feddygfa i gael asesiad meddygol. Mae gynnoch chi'r hawl i ofyn am wasanaethau oddi wrth feddyg o'ch dewis chi yn gyffredinol neu mewn cysylltiad â chyflwr meddygol neilltuol. Gwnawn bob ymdrech i gydymffurfio â'ch cais os yn ymarferol bosibl.

ARDAL y Feddygfa:

Fe gofrestrir cleifion or pentrefi canlynol: Waunfawr, Bethel, Llanddeiniolen, Penisarwaun, Deiniolen, Llanberis, Nant Peris, Cwm-y-Glo, Caeathro, Betws Garmon, Rhyd-Ddu, Beddgelert, Bontnewydd, Rhostryfan, Rhosgadfan, Llanfaglan a Llanwnda.

Cwynion neu awgrymiadau

O dan y Ddeddf Diogelu Data mae gan unrhyw unigolyn yr hawl i weld gwybodaeth bersonol mae'r sefydliad yn cynnal amdanynt, gall hyn gynnwys cleifion yn gofyn am gael gweld eu cofnodion meddygol. Mae'n rhaid i geisiadau dilys gael ei wneud yn ysgrifenedig a nodi'n glir pa wybodaeth sydd ei hangen drwy lenwi Ffurflen Cais Gwrthrych am Wybodaeth y Ddeddf Gwarchod Data. Cysylltwch â Rheolwr y Practis am wybodaeth bellach.

Rydym yn ceisio rhoi gwasanaeth o safon uchel ond os oes gennych gwyn, yna gadewch i ni wybod fel y gellir datrys pethau cyn gynted ag y bo modd. Y mae yna focs ar gyfer awgrymiadau yn yr ystafell aros. Trafodwch unrhyw gwynion gyda'r Rheolwr Practis i ddechrau os yn bosibl . Mae taflenni ar gael yn yr ystafell aros 'Gweithio i Wella , Gwneud Cwyn' neu cysylltwch gyda'r - Tim Pryderon, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd. LL57 2PW. Ffón 01248 384194 ar e-bost concernsTeam.bcu@wales.nhs.uk .

 

Templed Polisi Iaith Gymraeg (dolen i lawrlwytho dogfen PDF)

Datganiad Preifatrwydd (dolen i lawrlwytho dogfen PDF)

Datganiad Preifatrwydd Plant (dolen i lawrlwytho dogfen PDF)